Систематизација

Правилник о организацији и систематизацији послова и задатака Установе студентски културни центар у Новом Саду усвојен је у складу са чланом 4. став 1. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 68/15), члан 55. тачка 2 Закона о ученичком и студентском стандарду (*Службени гласник РС* бр.18/2010), члан 19. Закона о јавним службама (*Службени гласник РС* бр. 42/91, 71/94 и 79/05-др Закон, 81/2005-испр.др Закона и 83/2005-испр.др. Закона) и члан 24, став 2 и 3 Закона о раду (*Сл. гласник РС* бр.54/2009).

Поглављем I, Основне одредбе, чл. 1 – 3, регулишу се основе организације и систематизације Центра.

Поглављем II, Унутрашња организација и руковођење, чл. 4 – 9, утврђује се организација Центра тако да се делатност Центра обавља преко:

1. Службе за културу;

2. Службе рачуноводства;

3. Техничке службе;

4. Директно преко самосталних извршилаца.

Поглављем III, Систематизација послова и задатака, чл. 10 – 50, уређује се

Систематизација Центра тако да обухвата:

1. Групе послова и задатака по звањима извршилаца;

2. Описе послова и задатака;

3. Услове које извршилац треба да испуњава у обављању послова и задатака;

4. Послове и задатке при чијем обављању запослени има посебна овлашћења и одговорности;

5. Послове и задатке за чије се обављање код заснивања радног односа расписује конкурс;

6. Послове и задатке који због своје изузетне сложености захтевају посебно радно искуство;

7. Послове и задатке које обављају инвалиди рада.

Поглављем IV, Прелазне и завршне одредбе, чл. 51–54, уређује се распоређивање запослених, престанак важења досадашњег правилника и ступање на снагу овог правилника.

Правилником су сиситематизована радна места за 19 извршилаца и то:

Радно место Стручна спрема

Директор, VII, одређено

Шеф рачуноводства, VII, неодређено

Технички секретар, IV, неодређено

Стручни сарадник, VI, неодређено

Стручни сарадник, VI, неодређено

Стручни сарадник, VI, неодређено

Уредник програма, VII, неодређено

Уредник програма, VII, неодређено

Организатор програма, VII, неодређено

Организатор програма, VII, неодређено

Организатор програма, VII, неодређено

Сценски мајстор, IV, неодређено

Сценски мајстор, IV, неодређено

Сценски мајстор, IV, неодређено

Мајстор светла и тона, IV, неодређено

Мајстор светла и тона, IV, неодређено

Мајстор светла и тона, IV, неодређено

Административни радник, IV, одређено

Административни радник, IV, неодређено

Домар, IV, неодређено

Овај број извршилаца представља технолошки минимум за економско и рационално обављање делатности Центра.

Број извршилаца Центра који се финансирају из буџета Републике Србије је 19 укључујући и директора.

СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВИ САД